En gemensam resa för länets innovationer – så möter Region Gävleborg framtidens behov

Innovationsklivet 2017–2023 är en resa mot framtiden – med målet att förändra hur vi tänker och driver idéer om en bättre framtid för länets befolkning, företagare och verksamheter. Med ett gemensamt språk, metoder och projekt har vi under dessa år strävat efter att bryta ny mark och driva innovation i Gävleborg framåt. Projektet avslutades den 31 oktober 2023.

Kvinnlig ingenjör vid dator i testmiljö.

– Innovationsklivet har visat att genom att arbeta tillsammans och inkluderande stärks våra förutsättningar att skapa innovation. Det har varit glädjande att följa projektet som nu avslutas och det har gett många positiva ringar på vattnet för framtida arbete, säger Patrik Stenvard (M), regionstyrelsens ordförande.

Projektägare och drivande av Innovationsklivet är Region Gävleborg. Det har finansierats genom regionala utvecklingsmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Gävleborg.

Innovationsklivet har verkställt aktiviteter utifrån den regionala innovationsstrategin för smart specialisering och strävat efter att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Det har handlat om att stärka människors möjlighet att omsätta idéer och kunskap till hållbara lösningar på problem och utmaningar, genom ett mer tillgängligt och anpassat stödsystem i hela regionen.

– I Gävleborg produceras många högkvalitativa tjänster, varor och nya kunskaper. Förändringstrycket är samtidigt högt på företag och offentlig verksamhet för att klara den gröna och digitala omställningen. Med Innovationsklivet har vi satsat på att förbättra förutsättningarna för invånare och företag som vill medverka till förnyelse och innovation med idéer, drivkrafter och kompetenser och därmed också till fortsatt stark konkurrenskraft i Gävleborg, säger Moniqa Klefbom, projektledare för Innovationsklivet.

Läs om regional utvecklingsstrategi

Region Gävleborg får en central roll

Tillväxtverket beviljade Region Gävleborg i maj 2017 stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för att driva projektet Innovationsklivet.

Region Gävleborgs roll blev att samordna och driva samarbete mellan högskola, företag, offentlig sektor och medborgarna för att främja idéer och innovation.

Ett pågående arbete under dessa år fokuserar därför på att aktörer i det företags- och innovationsfrämjande systemet lär känna varandras verksamheter och förbättrar och förenklar tillgängligheten till tjänster som understödjer innovation i hela regionen. Modellen syftar till att öka samarbetet och effektiviteten inom hela stödsystemet.

– Vi lever i en värld där det finns en mängd olika utmaningar som vi behöver ta tag i och där har Innovationsklivet varit väldigt nyttigt i och med att vi tillsammans har formulerat, till exempel, en idétävling som når ut till hela länet, till näringslivskontor, till aktörerna i innovationsstödsystemet och på ett enkelt sätt pratar om att alla människor kan bära på idéer som kan bidra till att lösa de här utmaningarna. Där har vi sett hur viktigt det är att ha ett språk som är inkluderande, ha erbjudande eller arbetssätt som gör det enkelt att kliva på och det visar sig också att här kommer människor med fantastiska idéer som gör att de kan bidra till att ställa om Gävleborg till att bli mer hållbart för framtiden, säger Ulrika Malmqvist, vd på Movexum.

Nuläget och hur går vi vidare

Idag finnas en tydligare metod och rollfördelning inom det regionala innovationsstödsystemet. Detta förenklar för företagen att få stöd som passar deras specifika verksamhetsområde.

– Forskarskolan Change startade 2021 så att den har funnits i några år, men det är ett pågående utvecklingsarbete. Det här är ett initiativ som Region Gävleborg har tagit tillsammans med Högskolan i Gävle för att vi vill utvecklas inom det här området. Forskarskolan bygger på högskolans expertis och forskning om ett hälsofrämjande arbetsliv där vi är väldigt duktiga, samtidigt så har Gävleborg ett styrkeområde i den regionala innovationsstrategin som heter ”Hållbart och inkluderande arbetsliv”. Så i forskarskolan kopplar vi ihop vår forskning inom högskolan med regionens styrkeområde för att bidra till regional utveckling och att vi får mer attraktiva och framgångsrika företag, berättar forskaren David Hallman.

Genom ett sammanhållet arbetssätt som omfattar alla aktörer inklusive de lokala näringslivskontoren ska företagen få en närmare koppling till stödsystemet, oavsett var de befinner sig i regionen.

Läs gärna artikeln Region Gävleborg leder vägen mot framtidens energi
 
Dessutom underlättar det för våra medarbetare att hänvisa företagen till rätt resurser och undvika att några företag blir utan stöd.

Det finns också mötesplatser kopplade till våra områden med specialisering där företag, högskola och offentlig sektor kan samarbeta för att hitta lösningar på olika samhällsutmaningar. Detta har ökat flödet av idéer som innovationsstödsystemet kan hjälpa till med och stödja.

– Det är jätteviktigt att samarbeta över organisationsgränser, det är helt avgörande om vi ska lyckas. Det Hudiksvalls hydraulikkluster arbetat med i tio år är att bryta ner murar mellan företag så att företagen kan jobba över organisationsgränserna och det genererar mycket forskning, nya innovationer och konkurrensfördelar som är jätteviktiga för Gävleborg. Vi har fortfarande inte brutit ner muren mellan industrin och offentlig sektor så det är den muren som måste brytas nu om vi vill kunna uppnå en grön omställning, säger Paul Bogatir, cluster manager på Hudiksvalls Hydraulikkluster.

Trots att projektet Innovationsklivet nu avslutats så fortsätter Region Gävleborgs arbete mot en bättre framtid för länets befolkning, företagare och verksamheter.

Läs mer

Projekt: Innovationsklivet
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)